Koszyk

Do skorzystania z promocji majówkowej, kremu do rąk Oliwka za 1 grosz, brakuje Ci tylko 69 !

Dodaj coś do koszyka, aby skorzystać z promocji :)
Gratulacje!

Przekroczyłeś 69 zł, możesz dodać do koszyka Krem do rąk Oliwka na 1 grosz :)

Kliknij tutaj, by wybrać zapach i zgarnąć krem za 1 grosz!

Do darmowej dostawy brakuje Ci 99 !Darmowa dostawa!

Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Moje kontoKoszyk
Koszyk

Do darmowej dostawy brakuje Ci 99 !Darmowa dostawa!

Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Regulamin akcji promocyjnej

„Zabierz MI Marion na Majówkę” (dalej jako „Regulamin”)

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej oraz określa prawa i obowiązki jej uczestników.
 2. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Zabierz MI Marion na Majówkę” (dalej jako „Promocja” lub „Akcja Promocyjna”).
 3. Warunki uczestnictwa w Promocji określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie (dalej jako „Regulamin”).
 4. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest MARION Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni pod adresem, ul. Chwaszczyńska 131A, 81-571 Gdynia, SR Gdańsk- Północ, VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000064030, posiadającą numer NIP 958-13-94-151, REGON 192622037, (dalej zwana „Organizatorem”).
 5.  Promocja prowadzona będzie na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepie internetowym znajdującym się na stronie www.marionkosmetyki.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”).
 6. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zmianami).

§ 2

 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w Sklepie Internetowym od dnia 30.04.2024r. od godz. 17.00 do dnia 05.05.2024r. do godz. 23:59 (dalej jako „Okres Sprzedaży Promocyjnej”).
 2. Akcja promocyjna polega na tym, iż przy dokonaniu zakupów produktów kosmetycznych marki MI Marion lub Marion w Sklepie Internetowym za minimum 69 (sześćdziesiąt dziewięć) złotych, kupujący (dalej jako: „Uczestnik”) może otrzymać jeden krem do rąk MI Marion „Roślinna regeneracja- krem do rąk olej z oliwek „za 1 grosz (dalej jako „Produkt Promocyjny”).
 3. Lista Produktów Promocyjnych stanowi Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 4. Po dodaniu do koszyka Produktów za kwotę, o której mowa w ust. 2, Klient może dodać Produkt Promocyjny z listy, o której mowa w ust. 3. Rabat na „Produkt Promocyjny” zostanie naliczony automatycznie a jego cena obniżona do 1 grosza.
 5. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki określone w ust. 2 Regulaminu.
 6. Skorzystanie z rabatu w ramach niniejszej Promocji wyklucza użycie innego rabatu, bonu lub kodu rabatowego, uzyskanego przez Uczestnika w związku z innymi działaniami prowadzonymi przez Organizatora (wykluczone jest łączenie z rabatem reklamacyjnym, bonem za dołączenie do newslettera, bonem uzyskanego za udział w innej promocji etc.).
 7. Rabat uzyskany w związku z udziałem w niniejszej Promocji nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 8. W Akcji Promocyjnej niedopuszczalne są transakcje TAX FREE.
 9. W przypadku zakupu przez Uczestnika Produktu Promocyjnego w Sklepie Internetowym, Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Produktem Promocyjnym bez podawania jakiekolwiek przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że Uczestnik Promocji złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Kwestie odstąpienia od umowy zawartej na odległość uregulowane zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem warunków poniższych.
 10. W przypadku odstąpienia od całości umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego, którego cena była rabatowana na skutek Akcji Promocyjnej, cena jaka będzie zwracana Uczestnikowi wynosić będzie wartość zapłaconą przez Uczestnika, tj. cenę z uwzględnieniem rabatu.
 11. Częściowe odstąpienie przez Uczestnika od umowy sprzedaży zawartej w ramach Promocji skutkujące spadkiem wartości zamówionych produktów marki MI Marion lub Marion poniżej kwoty wskazanej w ust. 2 spowoduje utratę rabatu przyznanego Uczestnikowi z tytułu wzięcia udziału w Promocji, zaś Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za Produkt Promocyjny, o ile nie jest on przedmiotem odstąpienia, ceny regularnej, sprzed udzielenia przedmiotowego rabatu.
 12. Postanowienia ust. 11 nie dotyczą odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie rękojmi za wady.

§3

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Towaru oraz przebiegu Promocji mogą być składane korespondencyjnie na adres Organizatora: ul. Chwaszczyńska 131A, 81-571 Gdynia, pocztą elektroniczną na adres reklamacje@marionkosmetyki.pl. W reklamacji należy wskazać, czego ona dotyczy, jakie jest żądanie osoby składającej reklamację oraz podać dane do kontaktu (adres korespondencyjny, e-mail lub numer telefonu).
 2. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona pisemnie poprzez list wysłany na adres korespondencyjny osoby składającej reklamację lub na jej adres e-mail, jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na prowadzenie komunikacji w sprawie reklamacji w drodze elektronicznej.
 3. Reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Sklepie internetowym rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do udziału Uczestnika w Promocji konieczna jest akceptacja jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: (a) okoliczności siły wyższej, (b) gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Akcji Promocyjnej, (c) oczywistych omyłek i błędów pisarskich, (d) zmiany zasad przeprowadzania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestnika w zakresie zawierania umowy sprzedaży Produktów Promocyjnych i prowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego Produktu Promocyjnego lub Promocji jest Organizator.
 5. Zasady zachowania prywatności Uczestnika oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności Organizatora dostępnej pod linkiem https://marionkosmetyki.pl/polityka-prywatnosci/. Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Uczestnika Organizator może gromadzić, w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 8. Niniejszy regulamin jest na stronie internetowej (www.marionkosmetyki.pl) oraz w siedzibie Organizatora w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 131A.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 1 – „Produkty Promocyjne”

EANNAZWAPOJEMNOŚĆ
5902853066323KREM DO RĄK Olej z oliwek75 ml
   
chevron-down