Koszyk

Do skorzystania z promocji majówkowej, kremu do rąk Oliwka za 1 grosz, brakuje Ci tylko 69 !

Dodaj coś do koszyka, aby skorzystać z promocji :)
Gratulacje!

Przekroczyłeś 69 zł, możesz dodać do koszyka Krem do rąk Oliwka na 1 grosz :)

Kliknij tutaj, by wybrać zapach i zgarnąć krem za 1 grosz!

Do darmowej dostawy brakuje Ci 99 !Darmowa dostawa!

Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Moje kontoKoszyk
Koszyk

Do darmowej dostawy brakuje Ci 99 !Darmowa dostawa!

Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Polityka Prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Marion Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 131a, KRS 0000064030, REGON 192622037, NIP 958-13-94-151 zwanym dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego
  i Sprzedawcą.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Polityka prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług Administratora, czyli kupujesz produkty w Sklepie Internetowym, kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w mediach społecznościowych. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów w związku z korzystaniem usługi.
 4. W zależności od usług, z jakich korzystasz, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, informacje
  o zamówieniach, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności przelewem.
 5. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług realizacji zamówień i obsługi zwrotów oraz reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala Administratorowi przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 6. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Administrator, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administrator (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Administrator wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia.
  W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, Administrator nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, Administrator może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 8. Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Administrator. Administrator udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej Sklepu, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Sklepie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz Administrator. Administrator powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Administrator. W  przypadku przekazywania danych, Administrator zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Administrator.
 9. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w pkt. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne
  w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administrator.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami,  tj. świadczenia usług,
  a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń
  w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na Administrator przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres  obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania.
 12. Administrator zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 13. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Administratora.
 14. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 15. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Sprzeciw „marketingowy” - Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też, że dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 16. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 17. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 18. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 19. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl
 20. Pozyskane przez Administrator dane nie będą profilowane.
chevron-down