Koszyk

Do darmowej dostawy brakuje Ci 99 !Darmowa dostawa!

Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Moje kontoKoszyk
Koszyk

Do darmowej dostawy brakuje Ci 99 !Darmowa dostawa!

Produkt został dodany Koszyk został zaktualizowny Produkt został usunięty Brak produktów na stanie Wprowadziłeś nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego marionkosmetyki.pl wraz z warunkami świadczenia usług

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, zgodnie z którymi funkcjonuje Sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.marionkosmetyki.pl, prowadzony przez Marion Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Chwaszczyńska 131a, 81- 571 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064030, NIP 9581394151, REGON 192622037, kapitał zakładowy: 50. 000,00 zł, adres e-mail: marion@marionkosmetyki.pl (dalej także jako: Sprzedający lub Usługodawca). Numer telefonu, pod którym można skontaktować się ze Sprzedającym znajduje się w stopce strony www.marionkosmetyki.pl oraz zostaje przekazany Klientowi wraz z e-mailowym potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

Adresatem niniejszego dokumentu są zarówno Konsumenci jak również Przedsiębiorcy dokonujący zakupu poprzez naszą stronę. Zwróć uwagę, że niektóre z postanowień Regulaminu mogą dotyczyć wyłącznie Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta lub też wyłącznie Przedsiębiorców.

Regulamin zostaje udostępniony Klientowi nieodpłatnie przed zawarciem Umowy sprzedaży Produktów fizycznych dostępnych w Sklepie lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.marionkosmetyki.pl oraz wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia w postaci elektronicznej, pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Treść Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedającego. Sprzedający może także świadczyć na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w naszej Polityce Prywatności.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w jakiejkolwiek sprawie związanej z funkcjonowaniem naszego Sklepu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: marion@marionkosmetyki.pl. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w formie pisemnej napisz do nas na adres: Marion Sp. z o.o, ul. Chwaszczyńska 131a, 81-571 Gdynia.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Klient może ponieść jej koszty jedynie w wysokości wynikającej
z umowy jaką zawarł z podmiotem trzecim świadczącym na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.

 §1 Definicje

 1. Adres pocztowy – położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny: Marion Sp. z o.o, ul. Chwaszczyńska 131a, 81-571 Gdynia, tel. 801 800 026, całkowity koszt połączenia 35 gr, poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
 3. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązuje się uiścić na rzecz Sprzedającego w zamian za przeniesienie własności Produktu na Klienta lub dostarczanie Treści cyfrowych i udzielenia licencji przez Sprzedającego na rzecz Klienta (w przypadku Treści cyfrowych). Cena Produktu podana w Sklepie jest wyrażona w walucie polskiej lub w euro (w zależności od ustawień strony Sklepu Internetowego wybranych przez Klienta) oraz jest ceną brutto, tzn. uwzględniającą wszelkie obowiązujące podatki. Cena nie zawiera kosztów Dostawy.
 4. Cena regularna – Cena Produktu bez promocji.
 5. Najniższa cena  w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki – najniższa Cena, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki/promocji.
 6. Cena promocyjna - Cena Produktu w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Sprzedającego promocji.
 7. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni, które są uznane za ustawowo wolne od pracy.
 8. Formularz Zamówienia – usługa świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na stronie www.marionkosmetyki.pl, za pomocą którego Klient ma możliwość złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży produktów fizycznych lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.
 9. Formularz reklamacji – usługa świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na stronie www.marionkosmetyki.pl, za pomocą którego Klient ma możliwość złożenia Reklamacji.
 10. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 11. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży produktów fizycznych lub Umowę o dostarczanie Treści cyfrowych ze Sprzedającym albo która zamierza korzystać lub korzysta z Usługi Elektronicznej.
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1] Kodeksu cywilnego).
 14. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyboru Klienta.
 15. Konto - usługa świadczona przez Usługodawcę, która zostaje zabezpieczona loginem oraz hasłem ustalonymi indywidualnie przez Klienta, stanowiąca zbiór danych w systemie teleinformatycznym oraz umożliwiająca gromadzenie i dostęp do danych wprowadzonych przez Klienta, w tym danych o dotychczas złożonych przez Klienta Zamówieniach, statusie aktualnie złożonych Zamówień czy korzystaniu z Subskrypcji Produktu.
 16. Miejsce wydania Produktu fizycznego – Adres pocztowy lub Punkt odbioru wskazane przez Klienta w Zamówieniu.
 17. Moment wydania Produktu fizycznego – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt w posiadanie. Osobą trzecią nie jest przewoźnik.
 18. Newsletter – usługa świadczona przez Usługodawcę w postaci przesyłania drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail informacji handlowych dotyczących w szczególności, lecz niewyłącznie Produktów, nowości, bestsellerów, promocji w Sklepie, kodów rabatowych, działalności Sklepu lub Sprzedającego, ciekawych wydarzeń, nowych treści na blogu, a także informacje o charakterze remarketingowym, takie jak wiadomości powitalne po zakupie, informacje o pozostawionym w Koszyku Produkcie itp. Newslettery przesyłane są cyklicznie lub po upływie pewnego czasu od pozostawienia Produktu w Koszyku, zakupu lub wizyty w Sklepie, przeglądania danego Produktu. Do ich wysyłania mogą być wykorzystywane automatyczne systemy wywołujące. Newsletter jest usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony, a Klient/Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej. Dostarczenie usługi Newsletter odbywa się w zamian za pozostawienie danych osobowych wymaganych w procesie zapisu na usługę Newsletter i wymaga pozostawienia zgody na wysyłkę informacji handlowych, o których mowa w niniejszym ust. 22.
 19. Platforma ODR – (ang. Online Dispute Resolution) unijny serwis internetowy stanowiący jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Serwis ten działa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny jest pod adresem ec.europa.eu/odr
 20. Płatność – zapłata za Produkt i Dostawę (przy czym Dostawa dotyczy wyłącznie Produktów fizycznych).
 21. Produkt – produkt dostępny w Sklepie (zarówno produkt stanowiący rzecz ruchomą, będący produktem fizycznym jak i Treść cyfrowa) mogące stanowić odpowiednio przedmiot Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych zawieranej między Sprzedającym a Klientem.
 22. Produkt fizyczny – produkt wyłącznie w wersji fizycznej (rzecz ruchoma) dostępny lub zakupiony w Sklepie.
 23. Przedsiębiorca – podmiot zawierający umowę ze Sprzedającym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej niebędący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 24. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; o której mowa w art. 385 (5), art. 556 (4) oraz art. 556 (5) Kodeksu cywilnego oraz art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.
 25. Punkt odbioru – miejsce wydania Produktu fizycznego niebędące Adresem pocztowym Klienta, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
 26. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.marionkosmetyki.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 27. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedającego w niniejszym Regulaminie, a także są udostępnione na Karcie Produktu, którego dotyczą.
 28. Termin realizacji – podana na Karcie Produktu liczba godzin lub Dni roboczych określająca termin realizacji Zamówienia.
 29. Treść cyfrowa/Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book).
 30. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych – umowa dotycząca dostarczania Treści cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu (umowa zawierana na odległość), na mocy której Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania Treści cyfrowej na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie (opisana m.in. w § 10 Regulaminu).
 31. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta w przypadku Konsumentów oraz w odpowiednim zakresie w przypadku Przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Przedsiębiorców.
 32. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępna za pośrednictwem strony internetowej www.marionkosmetyki.pl.
 33. Usługa cyfrowa/Usługi cyfrowe – usługa pozwalająca Klientowi na: (1) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, (2) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi, (3) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 34.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 35. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 36. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.

 §2 Usługi Elektroniczne

 1. Za pośrednictwem naszej strony internetowej umożliwiamy Usługobiorcom korzystanie z takich Usług Elektronicznych jak: Konto, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia, Newsletter. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni prawidłowego funkcjonowania Sklepu. 
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług Elektronicznych i ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, w tym w szczególności do:
  a. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b. poszanowania praw Usługodawcy i osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej;
  c. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  d. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  e. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
  f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  g. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca może kierować za pośrednictwem Formularza reklamacji lub korespondencji e-mail na adres: reklamacje@marionkosmetyki.pl, a także drogą pisemną na adres: ul. Chwaszczyńska 131a, 81-571 Gdynia. Doradzamy, aby w treści reklamacji Usługobiorca wskazał informacje, które mogą ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji. Takimi informacjami są np.: dane kontaktowe Usługobiorcy, dane dotyczące przedmiotu reklamacji (w tym data wystąpienia nieprawidłowości) oraz żądanie Usługobiorcy w związku ze złożoną reklamacją. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Sprzedający zapewnia Usługobiorcy korzystającemu z Usług Elektronicznych poprawność ich działania przy spełnieniu następujących wymagań technicznych: przeglądarka Firefox wersja 90 lub nowsza, Chrome 10 lub nowsza, Safari 14 lub nowsza, Opera wersja 77 lub nowsza, Edge wersja 93 lub nowsza.
 5. W celu skorzystania z nieodpłatnej, świadczonej przez czas nieokreślony Usługi Elektronicznej w postaci Konta, Usługobiorca zostanie poproszony o wypełnienie Formularza Rejestracji, w którym powinien wypełnić takie dane jak: adres poczty elektronicznej (który będzie stanowił jego login) oraz hasło. Usługobiorca powinien także ustalić indywidualne hasło, za pomocą którego będzie logował się do swojego Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia go przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 6. Konto umożliwia Usługobiorcy wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy, składanie Zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych, tworzenie listy zakupów, przeglądanie historii Zamówień, statusu aktualnie złożonych Zamówień, statusu płatności, a także zamówienie i rezygnację z zamówienia Newslettera.
 7. Usługobiorca oświadcza, że dane podane w Formularzu Rejestracji są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji, złożeniu oświadczenia o zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu i zapoznaniu się z Polityką Prywatności, a następnie wybraniu opcji „Zarejestruj się”, na podany adres poczty elektronicznej zostanie automatycznie wysłany link aktywacyjny, poprzez kliknięcie w który Usługobiorca potwierdzi wolę założenia Konta.
 9. W przypadku gdy Usługobiorca nie pamięta hasła do swojego Konta może skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła” dostępnej w zakładce logowania. Po podaniu adresu poczty elektronicznej, którym Usługobiorca posłużył się przy zakładaniu Konta oraz wybraniu opcji „Odzyskaj hasło”, na adres ten zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany dotychczasowego hasła.
 10. Usługobiorca ma prawo w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Konta wysyłając wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marion@marionkosmetyki.pl. Dyspozycja usunięcia Konta jest przyjmowana do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego Konta. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
 11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Usługobiorcy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z ważnych powodów, tj.:
  a. Korzystania przez Usługobiorcę ze Sklepu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych lub zasad współżycia społecznego;
  b. Powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu;
  c. Powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta Produktów z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata.
 12. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zablokowaniu Konta za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 13. W celu złożenia Zamówienia Usługobiorca ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej, jednorazowej Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia. Rozpoczęcie korzystania z tej usługi następuje przez dodanie przez Usługobiorcę Produktu do Koszyka.
 14. Po wyborze Produktów Usługobiorca zostanie poproszony o wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia dotyczących Klienta takich jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie). Dodatkowo Usługobiorca zostanie poproszony o wybór sposobu Płatności oraz Dostawy (w przypadku Produktów fizycznych). Aby proces zamówienia został sfinalizowany Usługobiorca powinien wybrać opcję „Kupuję i płacę”. Jeżeli Usługobiorca wybrał elektroniczną metodę Płatności za Produkt, zostanie automatycznie przekierowany do wybranego systemu Płatności online.
 15. Zakończenie korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia następuje najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia. Po zakończeniu procesu Zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 16. Za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać również z Usługi Elektronicznej w postaci Newslettera. W tym celu może podać swój adres poczty elektronicznej w odpowiedniej zakładce znajdującej się na naszej stronie (Usługobiorca może także uzupełnić dobrowolnie informację o dniu oraz miesiącu swoich urodzin) oraz wybrać opcję „Zapisz się” (lub równoznaczną), potwierdzając jednocześnie zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności oraz akceptując Regulamin. Innym sposobem na wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru w jednej z zakładek dostępnych w indywidualnym Koncie lub wyrażenie zgody w procesie składania Zamówienia. Z momentem zapisu na usługę Newsletter dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie Treści cyfrowych w zamian za płatność danymi osobowymi. Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych zapisując się na usługę Newsletter. Usługodawca samodzielnie decyduje o regularności dostarczania Newslettera. Usługodawca może również zaprzestać wysyłki Newslettera lub też przez pewien czas zawiesić wysyłkę Newslettera. 
 17. Newsletter jest Usługą Elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Usługobiorcy w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usługi Newsletter zgodnie z niniejszym Regulaminem i Ustawą o prawach konsumenta, Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter. W celu rezygnacji z Newslettera Usługobiorca może np. przesłać wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@marionkosmetyki.pl, pisemnie na adres: Chwaszczyńska 131a, 81-571 Gdynia lub klikając w link „wypisz się” (lub równoznaczny) znajdujący się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest Newsletter.
 18. Niezależnie od postanowień §2 ust. 3 Regulaminu, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi Newsletter z umową, który istniał w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli usługa Newsletter, jest niezgodna z umową, Konsument może złożyć reklamację i żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.
 19. Sprzedający może odmówić doprowadzenia usługi Newsletter do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności usługi Newsletter z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego.
 20. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności usługi Newsletter z umową oraz wartość usługi Newsletter zgodnej z umową.
 21. Sprzedający doprowadza usługę Newsletter do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia usługi Newsletter do zgodności z umową ponosi Sprzedający.
 22. Jeżeli usługa Newsletter jest niezgodna z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  1) doprowadzenie do zgodności usługi Newsletter z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 19 i 20 powyżej;
  2) Sprzedający nie doprowadził usługi Newsletter do zgodności z umową zgodnie z ust. 21 powyżej;
  3) brak zgodności usługi Newsletter z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić usługę Newsletter do zgodności z umową;
  4) brak zgodności usługi Newsletter z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta;
  5) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi Newsletter do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 23.  Do usługi Newsletter zastosowanie mają także odpowiednio: postanowienia dotyczące reklamacji Treści cyfrowych opisane w niniejszym Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie - odpowiednie przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 24. Konsument może złożyć reklamację m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@marionkosmetyki.pl lub pisemnie na adres: ul. Chwaszczyńska 131a, 81-571 Gdynia.  W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji Konsumenta zaleca się, aby Konsument w treści reklamacji podał następujące dane: dane kontaktowe Konsumenta, opis i datę stwierdzonej niezgodności, żądanie Konsumenta związane ze złożoną reklamacją. 
 25. Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 26. W ramach Sklepu Sprzedający może prezentować opinie Klientów, którzy zakupili dany Produkt, a także zadane Sprzedającemu pytania Usługobiorców/Klientów dotyczące Produktów. Zamieszczenie przez Klienta/Usługobiorcę opinii/zapytania następuje przy użyciu specjalnego formularza znajdującego się na Karcie Produktu, udostępnianego nieodpłatnie przez Sprzedającego (Formularza Opinii lub Formularza Zapytania). Sprzedający w celu uzyskania opinii może także zwrócić się e-mailowo do Klienta z prośbą o wyrażenie opinii o Produkcie. Przed przesłaniem opinii/zapytania Klient/Usługobiorca  potwierdza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną w Polityce Prywatności oraz że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 
 27. Opinia/zapytanie może dotyczyć wyłącznie konkretnego Produktu. Klient/Usługobiorca nie może umieszczać w opinii/zapytaniu treści: reklamowych (w tym o charakterze kryptoreklamy lub lokowania produktu), niedotyczących Produktu, o charakterze bezprawnym, obraźliwych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp., w tym propagujących przemoc, zawierających wulgaryzmy, uznawanych powszechnie za moralnie naganne, zawierających utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których Klient/Usługobiorca nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania opinii/ zapytań niezgodnych z Regulaminem.
 28. W przypadku gdy opinia/zapytanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Klient/Usługobiorca, umieszczając na Stronie opinię/zapytanie, udziela Sprzedającemu bezterminowej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na utrzymywanie opinii/zapytania w zasobach systemu informatycznego Sprzedającego, na trwałe lub czasowe zwielokrotnianie ich dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie i innych mediach), w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem jej egzemplarzy, a także publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wyświetlanie publiczne i udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Sprzedającego, Sklepu lub Produktów prezentowanych w Sklepie, bez ograniczeń terytorialnych. Sprzedający w powyższym zakresie jest także uprawniony do udzielania sublicencji, a także do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich wyłącznych praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu.
 29. Pozostałe, niewskazane w niniejszym Regulaminie, zasady związane z publikacją/prezentowaniem opinii/zapytań mogą zostać uregulowane w odrębnym dokumencie umieszczonym na stronie internetowej www.marionkosmetyki.pl.
 30. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie jakiejkolwiek Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

§3 Warunki ogólne dotyczące Umowy sprzedaży Produktów

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają Konsumentom i Przedsiębiorcom na prawach konsumenta bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 2. Stronami Umowy sprzedaży są Sprzedający oraz Klient. Na podstawie Umowy sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności Produktu oraz do dostarczenia go Klientowi zgodnie z Umową sprzedaży, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu Ceny Produktu i kosztów Dostawy oraz do odebrania Produktu.
 3. W celu złożenia Zamówienia (niezależnie od rodzaju Produktu), nie jest konieczne posiadanie przez Klienta Konta. Wystarczającym w tym wypadku jest wypełnienie Formularza Zamówienia.
 4. Sprzedający może dokonywać zmian Cen Produktów, wprowadzać nowe Produkty do oferty w Sklepie, a także przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiana Ceny, dokonana przez Sprzedającego nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Ceny.
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za zgodność Produktu z Umową sprzedaży. Kryteria oceny zgodności Treści cyfrowej z umową dotyczące jej dostarczania oraz kryteria oceny zgodności usługi Newsletter z umową zostały wskazane w art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta, natomiast kryteria oceny zgodności Produktu fizycznego z Umową sprzedaży zostały wskazane w art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Sprzedający zastrzega, że nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaży hurtowej Produktów, jak również sprzedaży Produktów w celu dalszej ich odsprzedaży.
 7. W przypadku dokonania Zamówienia, którego przedmiotem są zarówno Produkty fizyczne, jak i Treści cyfrowe dochodzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.
 8. Treść cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.
 9. Jeżeli określony został inny termin dostarczenia/przekazania Produktu, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Sprzedającego na stronie sprzedażowej produktu/Karcie Produktu (np. przedsprzedaż).
 10. Produkty fizyczne mogą posiadać gwarancję producenta lub innego podmiotu. W wypadku Produktów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu, na jaki została udzielona, będzie wskazana m.in. w opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu.

§4 Zawarcie umowy i realizacja Zamówienia

 1. Zamówienia (niezależnie od rodzaju Produktów) można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia na Produkt Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a. dodanie do Koszyka Produktu/ów;
  b. podanie swoich danych do faktury;
  c. podanie swoich danych identyfikujących (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail);
  d. wybór rodzaju Dostawy (dotyczy Produktów fizycznych);
  e. wybór rodzaju Płatności;
  f. wybór Miejsca wydania Produktu (dot. Produktów fizycznych);
  g. akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z treścią Polityki Prywatności;
  h. potwierdzenie złożenia w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Dodatkowo Konsument może wyrazić uprzednią i wyraźną zgodę na dostarczenie Treści cyfrowej przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczącej dostarczania Treści cyfrowych (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy). W takim przypadku Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.
 4. Zawarcie umowy między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie przesyła potwierdzenie jego złożenia na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedającego. 
 5. Do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu fizycznego dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia. Do zawarcia umowy o dostarczanie Treści cyfrowych dochodzi z chwilą skutecznego dokonania Płatności.
 6. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia Klienta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu Płatności Klienta na koncie Sprzedającego lub operatora płatności. W sytuacji, gdy Płatność nie została dokonana, Zamówienie uważa się za wycofane, a gdy Sprzedający potwierdził już przyjęcie Zamówienia - umowa ulega rozwiązaniu.
 7. Sprzedający dostarcza Klientowi Treść cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej. 
 8. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 9. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Treści cyfrowej, Konsument wzywa go do jej dostarczenia. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 10. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej, jeżeli:
  1) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub
  2) Konsument i Sprzedający uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedający nie dostarczył jej w tym terminie.
 11. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej spoczywa na Sprzedającym. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy przepis art. 43o Ustawy o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
 12. Zakupiony Produkt fizyczny jest wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem Dostawy do wskazanego przez Klienta w Zamówieniu Miejsca wydania Produktu.
 13. W przypadku Zamówienia jednocześnie Treści cyfrowej (np. e-booka) i produktu/-ów innego rodzaju, Zamówienie zostanie podzielone na Zamówienie dotyczące Treści cyfrowej oraz Zamówienie dotyczące produktu/-ów innego rodzaju. Każde z Zamówień zostanie zrealizowane odrębnie. 
 14. Sprzedający wystawia i przekazuje Klientom faktury w formie elektronicznej. Klient poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywane faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sprzedającego wraz ze zwrotem płatności na rachunek bankowy Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
 15. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny co nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu fizycznego z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43b ust. 1 lub 2 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu fizycznego odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 1 lub 2 Ustawy o prawach konsumenta oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu fizycznego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej w zakresie, o którym mowa w art. 43k ust. 1 lub 2 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43k ust. 1 lub 2 Ustawy o prawach konsumenta oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.
 17. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

§5 Sposoby Płatności

 1. Dostępne w Sklepie metody Płatności są następujące:
  a. Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu szybkiej płatności online (płatność online);
  b. Płatność przelewem tradycyjnym.
 2. Zobowiązanie Klienta do zapłaty w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej jest wykonane z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym operatora płatności, a w przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. b) – z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. 
 3. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny Produktów i kosztów Dostawy w wysokości, która została wskazana w treści Zamówienia.
 4. Sprzedający umożliwia korzystanie z usług płatności online, które realizowane są przez operatorów wyszczególnionych w odpowiedniej zakładce dotyczącej metod płatności na stronie internetowej Sklepu. 
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, z której dokonano uprzednio Płatności.
 6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby Płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Klienta niebędącego Konsumentem sposobu Płatności oraz faktu zawarcia umowy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

§6 Dostawa

Miejsce wydania Produktu wybrane przez Klienta może znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Sprzedający umożliwia Klientom dostawę Produktów na terenie Polski przy wykorzystaniu przesyłki kurierskiej.
 2. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że co innego wynika z Umowy sprzedaży.
 3. W zależności od wyboru przez Klienta sposobu Płatności za Produkt może zmieniać się możliwość wyboru sposobu Dostawy. W celu ustalenia możliwych opcji Płatności oraz Dostawy należy kierować się wskazówkami pojawiającymi się na ekranie w procesie składania Zamówienia.
 4. Czas realizacji Zamówienia (doręczenia Produktu) różni się w przypadku przesyłki krajowej. Od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności wynosi on co do zasady:
  - w przypadku przesyłki krajowej - od 1 do 3 Dni roboczych (w wyjątkowych sytuacjach czas ten może wydłużyć się do 5 Dni roboczych).
 5. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem, w tym także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim wypadku Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych opóźnień w dostawie występujących po stronie przewoźnika. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 

§7 Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
 • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
 • Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 1. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 5. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 8. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
  • na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
  • pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 11. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
  • wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
  • numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
  • oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 12. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar na adres: ul. Chwaszczyńska 131a, 81-571 Gdynia.
 13. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.
 14. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 15. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 16. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.
 18. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupione Towary, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

§8 Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Chwaszczyńska 131a, 81-571 Gdynia lub pocztą elektroniczną na adres: aleksy.ostrowski@marionkosmetyki.pl
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Chwaszczyńska 131a, 81-571 Gdynia z dopiskiem ZWROT.
 6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta").

§9 Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 1. W granicach, o których mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385 (5), art. 556 (4) i art. 556 (5) Kodeksu cywilnego, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dotyczą postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumenta, a w związku z tym - przysługują także określone prawa, m.in. w zakresie:
  - Odstąpienia od umowy (§8 Regulaminu);
  - Reklamacji dotyczących Produktów (§7 Regulaminu).
  - Reklamacji dotyczących Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych (§2Regulaminu).
  W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców, chyba że zastrzeżono inaczej.
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta w celu sprawnej realizacji procesu odstąpienia/reklamacji powinien zawrzeć w informacji kierowanej pisemnie lub e-mailowo następujące dane: imię i nazwisko, firmę, adres, NIP, przedmiot umowy (Produkt), którego dotyczy odstąpienie/reklamacja, datę zawarcia umowy (złożenia Zamówienia), datę wystąpienia niezgodności Produktu z umową (w przypadku reklamacji), datę złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub złożenia reklamacji.
 3. Niezależnie od powyższego, Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien zawsze udostępnić nam dane potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta lub art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) Kodeksu cywilnego.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń

 1. Klientowi będącemu Konsumentem umożliwia się skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów oraz trybu dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującymi adresami:
  a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  b. https://uokik.gov.pl/pomoc_dla_konsumentow.php
  a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Przykładowymi możliwościami skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Klienta będącego Konsumentem są:
  a. Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);
  b. Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (art. z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);
  c. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - http://porady.konsumenci.org/).
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postępowań polubownych Konsument może skontaktować się także z Punktem kontaktowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://polubowne.uokik.gov.pl/kontakt,7,pl.html. Z Punktem można skontaktować się telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.
 5. Informujemy, że skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet można złożyć również za pośrednictwem Platformy ODR stanowiącej jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Link do Platformy ODR dostępny jest pod adresem: ec.europa.eu/odr.
 6. Pierwszym punktem kontaktu jest nasz adres e-mail: sklep@marionkosmetyki.pl. Więcej informacji na temat Platformy ODR znajduje się pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści udostępnione na stronie www.marionkosmetyki.pl stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca uzyskał zgodę na zamieszczenie ich na stronie internetowej. Prawa te podlegają ochronie przewidzianej m.in. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części ww. treści, bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jest niedozwolone.
 2. Sprzedający/Usługodawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Spory, które mogą pojawić się na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 4. Zarówno Sprzedający jak również jego pracownicy czy też upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i pełnomocników z tytułu jakichkolwiek szkód, w tym za utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez Sprzedającego, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników umyślnie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 5. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów Dostawy z tytułu zawartej umowy jednak nie więcej niż do kwoty 1.000 zł. Przy czym Sprzedający w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:
  a. wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub/i decyzji uprawnionych władz publicznych regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedającym;
  b. zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającą wpływ na treść Regulaminu) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  c. poprawę obsługi Klienta;
  d. rozbudowę i/lub zmianę funkcjonalności Sklepu;
  e. wprowadzanie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub zmiana warunków technicznych i/lub technologicznych świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  f. konieczność usunięcia błędów i/lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu;
  g. zmianę danych Sprzedającego (w tym danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych czy aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu) lub innych danych wskazanych w Regulaminie.
 7. Zmiany w treści Regulaminu odnoszące się do Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych (lub innych umów o charakterze innym niż ciągły) nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców. Do Umów sprzedaży i Umów o dostarczanie Treści cyfrowych zawartych przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.
 8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu z ważnych powodów w zakresie świadczenia usług o charakterze ciągłym (np. Konto), Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o tym fakcie Usługobiorcę, który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą w tym zakresie umowę z Usługodawcą.
 9. Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu Usługodawca informuje na swojej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego komunikatu.
 10. Treści udostępniane na stronie przez Usługodawcę w postaci artykułów, wpisów czy innych form i materiałów nie stanowią porady prawnej jak również jakiejkolwiek porady specjalistycznej, w tym medycznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Usługobiorcę ww. treści.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 12. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zawierających umowę z Usługodawcą/Sprzedającym, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedający gwarantuje w takim przypadku Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 13. Postanowienia Regulaminu nie wykluczają możliwości podjęcia działań prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób lub podmiotów naruszających warunki licencji lub prawa autorskie.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 23.10.2023 roku.
chevron-down