Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

Zamknij

Regulamin i polityka prywatności

1.      Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w Klubie Testerek Marion ,zwanego dalej Klubem.

1.2. Przez „Stronę Internetową”, o której mowa w Regulaminie, należy rozumieć stronę internetową http://marionkosmetyki.pl/klub-testerek/dolacz-do-klubu/

1.3. Regulamin Programu dostępny jest na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Organizatora.

1.4. Klub Testerek jest organizowany i zarządzany przez   MARION Kosmetyki Sp. z o.o., Chwaszczyńska 131a, 81- 571 Gdynia NIP 958-13-94-151* REGON 192622037 SR Gdańsk – Północ *VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku nr 0000064030 zwany dalej Organizatorem.

1.5. Klub Testerek Marion organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. Do Klubu Testerek Marion nie mogą należeć pracownicy Organizatora, jak również ich najbliższa rodzina (dzieci, małżonkowie, rodzice, rodzeństwo).

1.7. Klub Testerek Marion tworzy się na czas nieokreślony z możliwością likwidacji z zachowaniem 3-miesicznego okresu wypowiedzenia. Informacja o rozwiązaniu Klubu zostanie opublikowana na Stronie Internetowej.

1.8. Przystępując do testowania Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie.

2.      Przystąpienie do Klubu Testerek Marion

2.1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki („Uczestnik”):

-jest pełnoletnia i zdrowa,

-posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

-posiada adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2.2. Aby przystąpić do klubu należy wypełnić formularz zgłoszenia uczestnictwa  („Formularz Rejestracyjny”) dostępny na Stronie Internetowej.

2.3. Osoba przystępująca do Klubu ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym danych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego oraz adres zamieszkania.

2.4. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, Uczestnik ma obowiązek ich aktualizacji w terminie 14 dni od nastąpienia takiej zmiany. W tym celu należy wysłać e- maila na adres klubtesterek@marionkosmetyki.pl z podaniem właściwych danych.

2.5.Dane osobowe Uczestnika nie są udostępniane, przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom.

2.6. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich edycji oraz usunięcia w dowolnym momencie. Zmiany danych osobowych można dokonać tylko i wyłącznie w siedzibie Marion Kosmetyki. Sposób postępowania z danymi osobowymi jest zgodny z wytycznymi GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

2.7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Klubu nieprawdziwych danych lub niedokonanie przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji. Przesłanie produktów do testów z wykorzystaniem danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym lub zaktualizowanych przez Uczestnika uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika.

2.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia drogą kurierską lub pocztową przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem testowania.

2.9. W przypadku posiadania przez Uczestnika ograniczonego obowiązku podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tzw. status nierezydenta dla celów podatkowych) Uczestnik jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty przystąpienia do Programu. Powiadomienie powinno zawierać następujące dane:
a) nazwisko,
b) imię,
c) imię ojca,
d) imię matki,
e) data urodzenia,
f) miejsce urodzenia,
g) numer identyfikacji podatkowej,
h) rodzaj dokumentu tożsamości,
i) seria i numer dokumentu tożsamości i ewentualnie państwo jego wydania.
Powyższe informacje Uczestnik powinien przesłać listownie w formie pisemnego oświadczenia na adres wskazany w pkt 1.4

2.10 Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Klubie. W tym celu należy wysłać mail na adres klubtesterek@marionkosmetyki.pl w tytule napisać „rezygnacja” i podać swoje dane osobowe.

2.11. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Klubie w każdym czasie. Za ważne powody uznaje się udostępnianie konta osobom trzecim,  naruszenie praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób, popełnienie czynów zabronionych mających na celu osiągnięcie korzyści wynikających z udziału w Klubie i popełnienia innych czynów zabronionych w związku z uczestnictwem w Klubie, a także inne działania rażąco sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Klubie. Uczestnik ma prawo odwołać się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora podany w pkt 1.4.

3.      Zasady udziału w Programie

3.1. Uczestnik wypełniając formularz rejestracji, zgadza się na przesłanie na podany przez niego adres produktów lub próbek do testów wraz z ankietą.

3.2. Produkty lub próbki wysyłane do Uczestnika, mogą być dopiero w fazie wdrożeniowej, dlatego mogą one być zapakowane w opakowania zastępcze.

3.3 Instrukcja użycia testowanych produktów zawarta jest w ankiecie. Uczestnik przed rozpoczęciem testowania produktu zobowiązany jest do zapoznania się z nią, w tym z przeciwskazaniami  do stosowania oraz ewentualnymi skutkami niepożądanymi dostępnymi pod następującym adresem www.marionkosmetyki.pl/przeciwwskazania-medyczne.html

3.4. Uczestnik otrzymuje do wypełnienia ankietę, którą należy odesłać w otrzymanej w przesyłce kopercie zwrotnej.

3.5.  Uczestnicy do testów wybierani są w drodze selekcji.

3.6. Przystępując do Klubu Testerek Uczestnik nie otrzymuje gwarancji  na otrzymanie produktów do testów.

3.7. Uczestnicy zobowiązani są do niepublikowania recenzji produktu( który jest w opakowaniu zastępczym, nie wdrożonego jeszcze do sprzedaży) w sieci internetowej (blogi, mikroblogi, portale społecznościowe, strony internetowe). Uczestnicy mogą publikować recenzje w seci internetowej jedynie tego produktu, który jest sprzedawany na rynku.

3.8. Uczestnicy Klubu, którzy przyślą ankiety, ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób, zgłoszone wobec Organizatora w związku z tymi ankietami.

3.9. Udział w testach jest dobrowolny i bezpłatny.

3.10. Testowane produkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inne produkty. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do produktu osobom trzecim.

3.11. Uczestnik Klubu Testerek Marion przystępując do Klubu wyraża zgodę na testowanie kosmetyków Organizatora na własne ryzyko  oraz jednocześnie zrzeka się prawa do występowania przeciwko Organizatorowi z roszczeniem o  odszkodowanie, zadośćuczynienie  za niepożądane działanie testowanych kosmetyków.

3.12. W przesyłce z produktami do testów Uczestnik otrzymuje prezent za wypełnienie ankiety.

3.13. Czas oddania ankiety określony został w ankiecie.

3.14. Uczestnik Klubu Testerek wyraża zgodę na wykorzystanie danych ankietowych w celach związanych z publikacją wyników testów.

3.15. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania testu lub zmiany jego zasad. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie Internetowej.

3.16. Uczestnik przystępując do Klubu Testerek zobowiązuje się do zachowania tajemnicy o testowanych  produktach. W przypadku naruszenia zasad zachowania tajemnicy uczestniczki Klubu będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 266 Kodeksu Karnego, który stanowi, iż kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3.17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności serwisu
http://marionkosmetyki.pl/klub-testerek/dolacz-do-klubu/

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

I Informacje ogólne

1. Operatorem serwisu http://marionkosmetyki.pl/klub-testerek/dolacz-do-klubu/ jest MARION Kosmetyki Sp. z o.o., Chwaszczyńska 131a, 81- 571 Gdynia NIP 958-13-94-151* REGON 192622037 SR Gdańsk – Północ *VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku nr 0000064030.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolne wprowadzane w formularzach informacji ,

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora.

II Informacje o formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV Logi serwera

1. Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwerem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysyłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta- identyfikacja realizowana przez protokół http,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkowania (refer link)- w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik ,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. informacje  o adresie IP,

2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

3.  Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w graniach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikających z żądaniami.

4. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze strony www.